باز کردن منو اصلی

تاریخ‌نما β

علت و چگونگی قتل خلیفه سوم

دانشجو پس از مطالعه این فصل باید بتواند:

  1. علت های شورش مسلمانان بر خلیفه سوم را برشمرد.
  2. علت حمایت نکردن مسلمانان مدینه و بنی امیه از خلیفه را در زمان محاصره تبیین کند.
  3. حمایت امام علی (ع) از خلیفه را در زمان محاصره بیان نماید.
  4. چگونگی قتل خلیفه سوم را تشریح کند.
  5. تحریک کنندگان به قتل خلیفه سوم و انگیزه های هریک را طرح کند.