ارسطو

از تاریخ‌نما
پرش به: ناوبری، جستجو

از جمله آثار مهمّی که از ارسطو به یادگار مانده و همواره مورد توجّه و محل تأمّل ارباب اندیشه بوده است،کتاب ارزنده «درباره نفس» است. ارسطو در این کتاب برای نخستین بار مسایل نفس را به نحو مبسوط وگسترده مورد بحث و پژوهش قرار می‏دهد، و همراه بانقد و بررسی آرای پیشینیان، به طرح و اثبات نظریاتبدیع خود می‏پردازد.

این کتاب توسط اسحاق بن حنین بن عربی ترجمهشده(1) و افضل‏الدین کاشانی تلخیصی از یکی ازشروح آن را به فارسی در آورده است،(2) و نیز بهزبانهای مختلف اروپایی ترجمه شده و در آن سرزمین تاقرون جدید، بزرگترین مرجع مطالعه در علم‏النفس بهشمار می‏رفته است. و علاوه بر آن در جهان اسلام نیزهمواره مورد نظر و توجّه بوده است، و کتابهایعمده‏ای که از سوی فلاسفه مسلمان درباره نفسنگاشته شده، کاملاً متأثّر از این کتاب عظیم بوده است.

منبع